profile


M  a  d  e  i n  N  F  a  c  t  o  r  y
www.nfactory.co.kr


매력적인 그녀 .. 황리아님

rehash [rih]  
1. 〔고기 따위〕를 다시 저미다.
2. 《비유적》 …을 재탕하다; 고쳐 말하다, 개작하다; 재검토하다, 재논의하다.

Model by Hwang, Ri-A
Photographed by K a z e


09.07.24 NFactory 70th / 부산 동래구 온천천 / Equipments : CANON 1D Mark III + 16 ~ 35 mm L II

K   a   z   e    P   h   o   t   o

총 82건
XE Login